WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Bán kẹo

Đề bài:
Lee có vô hạn các túi kẹo lần lượt chứa 6, 9 và 20 cái kẹo. Có 1 khách hàng muốn mua n cái kẹo, Lee muốn bán được nhiều túi kẹo nhất có thể. Hãy giúp Lee tính số túi kẹo tối đa bán được, biết rằng cô sẽ không được bán lẻ từng cây kẹo. Nếu không thể bán đủ kẹo trả về -1.

Ví dụ:

Với n = 18 thì sellCandies(n) = 3.
Giải thích: ta có thể bán 3 túi 6.
Với n = 77 thì sellCandies(n) = 10.
Giải thích: ta có thể bán 8 túi 6, 1 túi 9 và 1 túi 20.
Với n = 63 thì sellCandies(n) = 10.
Giải thích: ta bán 9 túi 6 và 1 túi 9.

Đầu vào: Một số n duy nhất, n <= 10^7
Đầu ra: Số túi kẹo tối đa bán được
Ví dụ:

input:
6
output:
1

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment