Hiện tại có một số bạn đặt tên nick "rất thiếu thiện chí", admin rất mong các bạn đặt tên nick văn minh, lịch sự để tạo môi trường lành mạnh cùng nhau học tập. Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit!

Bảng chấm code

Thời gian
Bài
Tài khoản
Ngôn ngữ
Kết quả
2019-03-03 19:17:04
Kiểm tra số nguyên tố
Pascal
10/10
2019-03-03 19:15:50
Kiểm tra số nguyên tố
Pascal
8/10
2019-03-03 19:15:14
Kiểm tra số nguyên tố
Pascal
0/10
2019-03-03 19:13:51
Kiểm tra số nguyên tố
Pascal
0/10
2019-03-03 19:13:44
Kiểm tra số nguyên tố
Pascal
0/10
2019-03-03 19:12:11
Kiểm tra số nguyên tố
Pascal
0/10
2019-03-03 18:27:23
Tổng hiệu tích thương
Java
2/3
2019-03-03 18:23:41
Tổng hiệu tích thương
Java
0/3
2019-03-03 18:22:39
Tổng hiệu tích thương
Java
0/3
2019-03-03 18:22:20
Tổng hiệu tích thương
Java
2/3
2019-03-03 17:32:43
Check thơ lục bát bản dễ
C/C++
0/3
2019-03-03 17:28:12
Check thơ lục bát bản dễ
C/C++
0/3
2019-03-03 17:06:41
Ngày tháng năm
Pascal
0/3
2019-03-03 17:06:07
Ngày tháng năm
Pascal
0/3
2019-03-03 17:05:17
Ngày tháng năm
Pascal
0/3
2019-03-03 17:04:34
Ngày tháng năm
Pascal
0/3
2019-03-03 17:03:09
Ngày tháng năm
Pascal
0/3
2019-03-03 17:01:01
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
5/5
2019-03-03 16:52:13
Giờ phút giây
C/C++
1/8
2019-03-03 16:51:47
Giờ phút giây
C/C++
1/8
2019-03-03 16:51:28
Giờ phút giây
C/C++
0/8
2019-03-03 16:51:07
Giờ phút giây
C/C++
0/8
2019-03-03 16:50:52
Giờ phút giây
C/C++
1/8
2019-03-03 16:47:25
Ngày tháng năm
C/C++
1/3
2019-03-03 16:47:10
Hình cầu
Pascal
5/5
2019-03-03 16:46:58
Ngày tháng năm
C/C++
1/3
2019-03-03 16:46:52
Hình cầu
Pascal
0/5
2019-03-03 16:46:29
Hình cầu
C/C++
5/5
2019-03-03 16:46:01
Hình cầu
C/C++
3/5
2019-03-03 16:45:50
Hình cầu
C/C++
0/5
2019-03-03 16:45:33
Hình cầu
C/C++
0/5
2019-03-03 16:44:59
Hình cầu
C/C++
0/5
2019-03-03 16:44:38
Hình cầu
C/C++
0/5
2019-03-03 16:44:31
Hình cầu
C/C++
0/5
2019-03-03 16:44:18
Hình cầu
C/C++
0/5
2019-03-03 16:44:17
Chu vi, diện tích HCN
Pascal
5/5
2019-03-03 16:43:57
Hình cầu
C/C++
0/5
2019-03-03 16:43:36
Hình cầu
C/C++
0/5
2019-03-03 16:42:54
Hình cầu
C/C++
0/5
2019-03-03 16:42:41
Hình cầu
C/C++
0/5
2019-03-03 16:42:29
Hình cầu
C/C++
0/5
2019-03-03 16:42:10
Hình cầu
C/C++
0/5
2019-03-03 16:41:00
Tính tổng 2 số nâng cao
Pascal
5/5
2019-03-03 16:40:43
Hình cầu
C/C++
0/5
2019-03-03 16:40:23
Tính tổng 2 số nâng cao
Pascal
3/5
2019-03-03 16:40:03
Tính tổng 2 số nâng cao
Pascal
5/5
2019-03-03 16:39:57
Hình cầu
C/C++
0/5
2019-03-03 16:38:35
Tổng hiệu tích thương
C/C++
3/3
2019-03-03 16:38:22
Tính số mũ
Pascal
4/4
2019-03-03 16:38:05
Tổng hiệu tích thương
C/C++
0/3
2019-03-03 16:37:58
Tổng hiệu tích thương
C/C++
0/3
2019-03-03 16:37:38
Tổng hiệu tích thương
C/C++
0/3
2019-03-03 16:37:22
Tổng hiệu tích thương
C/C++
0/3
2019-03-03 16:37:04
Tổng hiệu tích thương
C/C++
0/3
2019-03-03 16:35:54
Tổng nghịch đảo
C/C++
5/5
2019-03-03 16:35:28
Tổng hiệu tích thương
Pascal
3/3
2019-03-03 16:34:52
Tổng hiệu tích thương
Pascal
0/3
2019-03-03 16:34:29
Tổng hiệu tích thương
Pascal
0/3
2019-03-03 16:34:15
Tổng hiệu tích thương
Pascal
0/3
2019-03-03 16:33:42
Tổng hiệu tích thương
C/C++
0/3
2019-03-03 16:33:18
Tổng hiệu tích thương
C/C++
0/3
2019-03-03 16:33:06
Tổng hiệu tích thương
C/C++
0/3
2019-03-03 16:32:02
Tính tổng 2 số
Pascal
5/5
2019-03-03 16:31:39
Tính tổng 2 số
Pascal
0/5
2019-03-03 16:29:31
Hello World
Pascal
0/1
2019-03-03 16:28:53
Hello World
Pascal
1/1
2019-03-03 16:28:33
Hello World
Pascal
0/1
2019-03-03 16:28:24
Hello World
C/C++
0/1
2019-03-03 16:28:06
Tổng hiệu tích thương
C/C++
0/3
2019-03-03 16:26:59
Tổng hiệu tích thương
C/C++
0/3