Số lượng submit của website có hạn. Rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit!

Căn bậc 4

Đề bài: Viết chương trình nhập vào 1 số dương rồi tính căn bậc 4 của nó làm tròn 2 số lẻ.

Đầu vào: Một số dương duy nhất

Đầu ra: Kết quả căn bậc bốn của số đã nhập, làm tròn 2 số thập phân

Ví dụ:
input:
81
output:
3.00

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment