Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Chuyên mục: GV Trần Minh Thọ

Kiểm tra mảng tăng, giảm

Đề bài: Nhập mảng số gồm n phần tử. Kiểm tra xem đây là mảng tăng dần, hay giảm dần, hay không tăng không giảm. Mảng tăng dần là mảng mà số sau lớn hơn số trước, mảng giảm dần là số trước lớn hơn số sau. Đầu vào: Dòng đầu tiên là số nguyên

Sinh nhật tháng

Đề bài: Lớp 81 cứ mỗi tháng lại tổ chức sinh nhật chung theo tháng cho các bạn hs trong lớp. Em hãy thống kê số lượng các bạn học sinh có sinh nhật trong mỗi tháng của lớp 81 để lớp trưởng chuẩn bị mua quà. Dữ liệu vào gồm 2 dòng, dòng đầu

Chèn dãy số

Đề bài: Viết chương trình nhập mảng số nguyên gồm n phần tử (1<n<10000). Nhập vào một số nguyên x và vị trí k (0<k<=n+1), chèn số x vào vị trí k trong mảng trên. Đầu vào: Gồm 4 dòng: dòng 1 Số nguyên n, dòng 2 n số nguyên cách nhau khoảng trắng, dòng

Hoán vị max min

Đề bài: Viết chương trình nhập mảng số nguyên gồm n phần tử (2<n<1000). Đổi vị trí của số lớn nhất và số nhỏ nhất của dãy số trên. Nếu có nhiều số lớn nhất, nhiều số nhỏ nhất thì đổi vị trí của số lớn nhất ở vị trí nhỏ nhất và số nhỏ