Số lượng submit của website có hạn. Rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit!

Check thể thơ lục bát

Mô tả: Cho 2 câu thơ viết liền nhau, mỗi câu cách nhau dấu gạch phải (/). Kiểm tra xem 2 câu thơ đó có phải là thơ lục bát không?
Luật kiểm tra:
Vần trong từ cuối của câu lục trùng với vần của từ thứ 6 trong câu bát.

Ví dụ:
Lá vàng, đỏ rụng vào th[u]
Chị mây, chị gió liền r[u] chiếc cành

Rượu say men ái ân n[ồng]
Người vui duyên mới pháo h[ồng] tân hôn

Input:
– Dòng 1: Một số nguyên n cho biết số lượng cặp thơ cần kiểm tra
– n dòng tiếp theo: mỗi dòng là một cặp thơ, phân cách giữa hai câu là dấu gạch phải (/)

Ouput:
– n dòng, mỗi dòng là kết quả kiểm tra một cặp thơ. Nếu đúng thì ghi là TRUE, nếu sai thì ghi là FALSE

Ví dụ:

Input:
2
Mưa sa rơi giọt giếng khơi/Còn mong chi nữa ai lời thủy chung
Rượu say men ái ân nồng/Người vui duyên mới pháo hoa tân hôn

Output:
TRUE
FALSE

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

24 Comments

Add a Comment