WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Chèn dãy số

Đề bài: Viết chương trình nhập mảng số nguyên gồm n phần tử (1<n<10000). Nhập vào một số nguyên x và vị trí k (0<k<=n+1), chèn số x vào vị trí k trong mảng trên.
Đầu vào: Gồm 4 dòng: dòng 1 Số nguyên n, dòng 2 n số nguyên cách nhau khoảng trắng, dòng 3 số nguyên x và dòng 4 số nguyên k.
Đầu ra: 1 dòng là dãy số nguyên sau khi chèn

Ví dụ:
Input:
6
3 4 5 6 7 8
9
4
Output
3 4 5 9 6 7 8

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment