WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Chèn số V1

Đề bài: 9.16. Viết chương trình chèn thêm một số nguyên m vào một dãy gồm n số nguyên đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần sao cho dãy số sau khi chèn vẫn bảo toàn được thứ tự sắp xếp của nó. Dãy số, số các số hạng và số nguyên cần chèn được nhập từ bàn phím. (không được sắp xếp lại dãy số)
Dữ liệu vào: Số nguyên n và dãy n số nguyên đã xếp tăng dần, số nguyên m
Dữ liệu ra: Dãy số tăng dần sau khi chèn thêm m vào vị trí thích hợp

Ví dụ: 
Input
6
1 2 3 4 6 7
5
Output
1 2 3 4 5 6 7

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment