WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Độ dài tối đa của dãy

Đề bài: Với số nguyên k cho trước, ta có dãy số nguyên luyên tiếp k+1, k+2, k+3, … Hãy tính độ dài lớn nhất của dãy trên, biết chi phí để thêm số n tiếp theo vào dãy được tính theo công thức sau:

cost(n) = L(n) × u ( Với L(n) = số chữ số của n )
Biết rằng, ban đầu bạn có s đồng.
Với s = 9, k = 1, u = 1 thì kết quả = 8
Giải thích:
Các số được thêm là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Chi phí để thêm mỗi số đều là 1
Ta không thể thêm số 10 vì sau khi thêm 8 số trên ta còn lại 1 đồng, mà để thêm số 10 cần 2 đồng
Đầu vào: Ba số s, k, u (1<=s,k<=10^16), (1<=u<=10^9)
Đầu ra: Độ dài lớn nhất của dãy

Ví dụ:

input:
9 1 1
output:
8

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

One Comment

Add a Comment