WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Đoạn con tăng dài nhất

Đề bài: Nhập mảng gồm n phần tử (0<n<256), các phần tử nhận giá trị số nguyên (-10e9<a[i]<10e9). Tìm đoạn mảng con không giảm (phần tử sau lớn hơn hoặc bằng phần tử trước) lớn nhất
Dữ liệu vào: Số nguyên n và n số nguyên
Dữ liệu ra: Độ dài đoạn con lớn nhất trên 1 dòng và các đoạn con không giảm lớn nhất mỗi đoạn 1 dòng

Ví dụ:
Input:
12
1 2 5 3 2 2 2 1 -3 5 9 -4
Out put
3
1 2 5
2 2 2
-3 5 9 
Youtube: Thầy Thọ C2

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment