BÀI TẬP CỦA CÁC THẦY CÔ ĐƯA LÊN ĐÃ ĐƯỢC DI CHUYỂN TỚI MENU "BÀI TẬP CỦA GV"

Đoạn con tăng dài nhất

Đề bài: Nhập mảng gồm n phần tử (0<n<256), các phần tử nhận giá trị số nguyên (-10e9<a[i]<10e9). Tìm đoạn mảng con không giảm (phần tử sau lớn hơn hoặc bằng phần tử trước) lớn nhất
Dữ liệu vào: Số nguyên n và n số nguyên
Dữ liệu ra: Độ dài đoạn con lớn nhất trên 1 dòng và các đoạn con không giảm lớn nhất mỗi đoạn 1 dòng

Ví dụ:
Input:
12
1 2 5 3 2 2 2 1 -3 5 9 -4
Out put
3
1 2 5
2 2 2
-3 5 9 
Youtube: Thầy Thọ C2

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment