Số lượng submit của website có hạn. Rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit!

Đường chéo HCN

Đề bài: Nhập vào 2 số nguyên dương là độ dài 2 cạnh a, b của hình chữ nhật (0 < a, b <= 100000). Tính độ dài đường chéo HCN, làm tròn 2 số thập phân.
Đầu vào: Một dòng gồm 2 số cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: Một dòng gồm 1 số là đường chéo HCN làm tròn 2 số thập phân.

Ví dụ:

input:
3 4
output:
5.00

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment