WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Giá trị năm

Đề bài:Bạn được yêu cầu viết 1 chương trình tính toán với công việc như sau:
Cho một số n là số năm, hãy tính giá trị của năm đó.

Ta có giá trị của 1 ngày được tính bởi công thức:

Val = tổng các chữ số của ngày + tổng các chữ số của tháng + tổng các chữ số của năm.

Giá trị của năm bằng tổng giá trị của tất cả các ngày trong năm đó.

Ví dụ giá trị của ngày 4/4/2016 là 4 + 4 + 2 + 0 + 1 + 6 = 17.
Đầu vào: Một số n duy nhất, n.size() == 4.
Đầu ra: Giá trị của năm n.
Ví dụ:

input:
2016
output:
6891

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment