Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Giá trị tối đa ghép rời hai số

Đề bài: Sơn có hai chuỗi biểu diễn hai số nguyên dương a và b, Sơn muốn tạo ra số c bằng cách ghép các chữ số của a và của b. sao cho các chữ số trong a và b xuất hiện trong c theo thứ tự như lúc đầu. Hãy đưa ra số lớn nhất có thể ghép được theo yêu cầu trên.

Đầu vào: Hai chuỗi a và b
Đầu ra: Số lớn nhất ghép được từ 2 số, số rất lớn nên hãy in ra dạng chuỗi

Ví dụ:

input:
3457 5381
output:
53834571
input:
543 644
output:
654443

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment