WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Kiểm tra mảng tăng, giảm

Đề bài: Nhập mảng số gồm n phần tử. Kiểm tra xem đây là mảng tăng dần, hay giảm dần, hay không tăng không giảm. Mảng tăng dần là mảng mà số sau lớn hơn số trước, mảng giảm dần là số trước lớn hơn số sau.
Đầu vào: Dòng đầu tiên là số nguyên n. Dòng thứ 2 là mảng n số nguyên, các số cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: Nếu mảng tăng dần in ra “TANG”, Nếu mảng giảm dần in ra “GIAM” nếu không tăng, không giảm thì in ra “KHONG”.

Ví dụ 1:
Input:
4
3 5 7 8
Out:TANG
Ví dụ 2:
Input:
4
9 7 7 1
Out:KHONG

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment