WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Lỗ hổng chữ số

Đề bài: Xét các chữ số từ 0 đến 9. Nếu chữ số có một đường khép kín thì ta gọi chữ số đó có 1 lỗ hổng, có hai đường khép kín thì ta gọi số đó có 2 lỗ hổng, và không có đường khép kín nào thì ta gọi chữ số đó có 0 lỗ hổng. Vậy các chữ số 0, 4, 6, 9 có 1 lỗ hổng, chữ số 8 có 2 lỗ hổng và các chữ số 1, 2, 3, 5, 7 có 0 lỗ hổng. Số lỗ hổng của một số tự nhiên N là tổng số lỗ hổng của các chữ số của nó. Hãy viết chương trình cho phép đếm số lỗ hổng của một số tự nhiên N (0 ≤ N ≤ 2147483647).

Đầu vào: Một số nguyên duy nhất

Đầu ra: Số lỗ hổng của nó

Ví dụ 1:
input:
388247
output:
5
Ví dụ 2:
input:
0
output:
1

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment