Số lượng submit của website có hạn. Rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit!

Phần nguyên

Đề bài: Viết chương trình nhập vào 2 số thực dương a, b rồi tính phần nguyên của phép chia a cho b.

Đầu vào: 2 số thực dương cách nhau 1 khoảng trắng.

Đầu ra: Phần nguyên của phép chia a cho b.

Gợi ý: dùng hàm trunc(x);

Ví dụ:
input:
10.5 2
output:
5

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment