WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Rút tiền từ ATM năm 2050

Đề bài:
Người dùng nhập vào một số nguyên là số tiền cần rút. Điều kiện, số tiền cần rút phải <= 200 triệu và là bội số của 50.000đ. Trong cây ATM luôn bảo đảm có đủ tiền cho khách hàng rút và có không giới hạn các mệnh giá tiền 500.000, 200.000, 100.000 và 50.000.

Yêu cầu:

Lập trình để cây ATM nhả ra số tiền khách hàng cần rút với số lượng tờ tiền là ít nhất. VD: Nhập 2.350.000đ –> trả ra 4 tờ 500K, 1 tờ 200K, 1 tờ 100K và 1 tờ 50K.

Input:
Nhập vào một số nguyên là số tiền cần rút

Output:
1. Mỗi dòng thể hiện một mệnh giá tiền và số lượng tờ tương ứng với mệnh giá đó.
Chỉ in ra những mệnh giá có số tờ > 0.
2. Các trường hợp vi phạm điều kiện đầu vào in ra “INVALID”

VD:
Inp:
2350000
Out:
500K 4
200K 1
100K 1
50K 1

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

32 Comments

Add a Comment