WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Số đẹp

Đề bài: Một số gọi là số đẹp nếu tất cả các chữ số trong số đó đều giống nhau. ví dụ 111, 22, 3 là các số đẹp.
Số rất lớn, đừng cố check trâu

Cho số nguyên dương a và b, Hãy đưa ra số lượng các số đẹp không nhỏ hơn a và không vượt quá b.
Đầu vào: Hai số a và b <= 10^18
Đầu ra: Số lượng các số đẹp không nhỏ hơn a và không vượt quá b.

Ví dụ:

input:
8 12
output:
3
input:
11 20
output:
1

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment