Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Số đẹp

Đề bài: Một số gọi là số đẹp nếu tất cả các chữ số trong số đó đều giống nhau. ví dụ 111, 22, 3 là các số đẹp.
Số rất lớn, đừng cố check trâu

Cho số nguyên dương a và b, Hãy đưa ra số lượng các số đẹp không nhỏ hơn a và không vượt quá b.
Đầu vào: Hai số a và b <= 10^18
Đầu ra: Số lượng các số đẹp không nhỏ hơn a và không vượt quá b.

Ví dụ:

input:
8 12
output:
3
input:
11 20
output:
1

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment