BÀI TẬP CỦA CÁC THẦY CÔ ĐƯA LÊN ĐÃ ĐƯỢC DI CHUYỂN TỚI MENU "BÀI TẬP CỦA GV"

Số đối xứng trong khoảng

Đề bài:
Viết chương trình đếm số lượng số đối xứng trong khoảng l r.
Số đối xứng là các số viết xuôi hay ngược đều ra cùng một kết quả.
Ví dụ: 99, 101, 232, …
Đầu vào: 2 số l r, (0 <= l <= r <= 10^18).
Đầu ra: Số lượng số đối xứng trong khoảng l r.
Ví dụ:

input:
1 90
output:
18

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment