Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Số ghép lớn nhất

Đề bài: Sơn rất thích chơi trò xếp các con số. Thầy mới đưa cho Sơn một mảng arr gồm n các số tự nhiên và đố Sơn lấy được k số trong mảng để ghép các số này với nhau sẽ được số lớn nhất. Hãy giúp Sơn.
Đầu vào: Một arr gồm n các số tự nhiên và số k
Đầu ra: Số lớn nhất ghép được từ k số, số rất lớn nên hãy in ra dạng chuỗi

Ví dụ:

input:
4 2
123 6 4563 97
output:
4563123

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment