Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Số hoàn hảo(bản khó)

Đề bài:Viết chương trình kiểm tra 1 số có là số hoàn hảo không? Số hoàn hảo là số nguyên dương có tổng các ước dương bằng 2 lần nó. VD số 6 có các ước 1, 2, 3, 6 và tổng 1 + 2 + 3 + 6 = 12 (bằng 2 lần 6).
Đầu vào: T số lượng test, T dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một số nguyên duy nhất. Với giá trị <= 2*10^18
Đầu ra: “TRUE” nếu đó là số hoàn hảo, “FALSE” nếu ngược lại, với mỗi test case in trên một dòng

Ví dụ:

input:
2 
6
21
output:
TRUE
FALSE

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment