Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Số nguyên tố lân cận

Đề bài: Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương n (2<n<=10e9)và kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố không. Nếu phải thì xuất ra chữ YES nếu không phải thì xuất ra chữ NO và xuất ra số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn nó và số nguyên tố lớn nhất nhỏ hơn nó.

Đầu vào: 1 số nguyên dương

Đầu ra: Xem đề và ví dụ

Ví dụ 1:

input:
7
output:
YES

Ví dụ 2:

input:
8
output:
NO
11
7

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment