WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Số phát triển V2

Đề bài: Số phát triển được tạo thành bởi sự sinh sôi và nảy nở của các số tự nhiên liên tiếp, chúng xuất phát từ 1 hoặc một số tự nhên ban đầu nào đó rồi tăng lên 1 đơn vị và cộng vào nhau tạo thành những số phát triển.

Ví dụ như 15 là số phát triển từ 1 đến 5 vì 1+2+3+4+5 = 15, 40 là số phát triển từ 6 đến 10 vì 6+7+8+9+10=40. 16, …Không phải là số phát triển vì chúng không có tính chất trên.

Em hãy viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương và kiểm tra xem nó có phải là số phát triển không? Nếu không phải thì xuất NO, nếu phải thì xuất số đầu tiên và số cuối cùng mà nó được phát triển đến trên 1 dòng, nếu có nhiều trường hợp thì mỗi trường hợp xuất trên 1 dòng.

Đầu vào: 1 số nguyên dương

Đầu ra: Xem đề và ví dụ

Ví dụ 1:
input:
16
output:
NO
Ví dụ 2:
input:
10
output:
1 4
Ví dụ 3:
input:
15
output:
1 5
4 6
7 8

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment