WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Tbc, max, min nhiều số

Đề bài: Viết chương trình nhập vào một số nguyên n (0<n<100) và nhập nào dãy gồm n số thực x (-10^9<=x<=10^9), sau đó tính và in ra trung bình cộng, số lớn nhất và số nhỏ nhất của dãy số trên, các kết quả cách nhau một khoảng trắng, và làm tròn 1 chữ số thập phân.

Đầu vào: Số nguyên n và dãy n số thực

Đầu ra: Xem đề bài

Ví dụ 1:
input:
2
3
4 
output:
3.5 4.0 3.0 
Ví dụ 2:
input:
4 
5.5 
6 
7 
8.5
output:
6.8 8.5 5.5

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment