Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Tbc, max, min nhiều số

Đề bài: Viết chương trình nhập vào một số nguyên n (0<n<100) và nhập nào dãy gồm n số thực x (-10^9<=x<=10^9), sau đó tính và in ra trung bình cộng, số lớn nhất và số nhỏ nhất của dãy số trên, các kết quả cách nhau một khoảng trắng, và làm tròn 1 chữ số thập phân.

Đầu vào: Số nguyên n và dãy n số thực

Đầu ra: Xem đề bài

Ví dụ 1:
input:
2
3
4 
output:
3.5 4.0 3.0 
Ví dụ 2:
input:
4 
5.5 
6 
7 
8.5
output:
6.8 8.5 5.5

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment