Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Tìm số 3

Đề bài: Viết chương trình tìm các số có ba chữ số sao cho số đó bằng n lần tổng các chữ số của nó. (n được nhập từ bàn phím)

Đầu vào: 1 số nguyên dương

Đầu ra: Các số thỏa mãn cách nhau bởi dấu phẩy và khoảng trống, nếu không có thì xuất “Khong tim thay”

Ví dụ 1:
input:
6
output:
Khong tim thay
Ví dụ 2:
input:
16
output:
144, 192, 288, 

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment