BÀI TẬP CỦA CÁC THẦY CÔ ĐƯA LÊN ĐÃ ĐƯỢC DI CHUYỂN TỚI MENU "BÀI TẬP CỦA GV"

Tìm số 3

Đề bài: Viết chương trình tìm các số có ba chữ số sao cho số đó bằng n lần tổng các chữ số của nó. (n được nhập từ bàn phím)

Đầu vào: 1 số nguyên dương

Đầu ra: Các số thỏa mãn cách nhau bởi dấu phẩy và khoảng trống, nếu không có thì xuất “Khong tim thay”

Ví dụ 1:
input:
6
output:
Khong tim thay
Ví dụ 2:
input:
16
output:
144, 192, 288, 

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

One Comment

Add a Comment