Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Tìm số trên ma trận zig zag

Đề bài: Một ma trận zig-zag số vô hạn là một lưới hình vuông có giá trị phía trên bên trái là 1, các phần tử tiếp theo sẽ tăng dần và đi thao một hình zig-zag cho tới cuối. Đây là một ví dụ về bảng zig-zag số 5 × 5:


Nhiệm vụ của bạn là tìm ra số tại vị trí dòng x và cột y
Đầu vào: Hai số x, y <= 10^9
Đầu ra: Giá trị tại vị trí x y trên ma trận

Ví dụ:

input:
2 3
output:
8

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment