Số lượng submit của website có hạn. Rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit!

Tính căn

Đề bài: Tính căn bậc 2 của đầu vào
Đầu vào: n.
Đầu ra: Một số là căn của n. Làm tròn kết quả tới 2 chữ số thập phân. Nếu không thể tính căn của n thì in ra “error”.

Ví dụ:

input:
4
output:
2.00

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment