Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Tính tổng

Đề bài:

Đầu vào: 1 số nguyên dương n

Đầu ra: Xuất tổng s1 trên 1 dòng, tổng s2 trên 1 dòng

Ví dụ:

input:
5
output:
9
0.3577

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

One Comment

Add a Comment