Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Tổng các chữ số

Đề bài: Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên. Tính tổng các chữ số của nó

Đầu vào: Một số nguyên duy nhất

Đầu ra: Tổng các chữ số của nó

Ví dụ 1:
input:
234
output:
9
Ví dụ 2:
input:
309
output:
12

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

3 Comments

Add a Comment