WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Tổng ước

Đề bài: Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương a (a<=1000000)rồi tính tổng ước thực sự của nó (ước thực sự là không tính chính nó)

Đầu vào: Một số dương duy nhất

Đầu ra: Một số nguyên dương là tổng ước

Ví dụ 1:
input:
10
output:
8
Ví dụ 2:
input:
7
output:
1
Youtube: Thầy Thọ C2

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment