Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Tổng ước

Đề bài: Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương a (a<=1000000)rồi tính tổng ước thực sự của nó (ước thực sự là không tính chính nó)

Đầu vào: Một số dương duy nhất

Đầu ra: Một số nguyên dương là tổng ước

Ví dụ 1:
input:
10
output:
8
Ví dụ 2:
input:
7
output:
1

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment