Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Vua ước

Đề bài: Số nguyên dương có nhiều ước nhất mà nhỏ nhất thì được tôn làm vua ước. Em hãy viết chương trình tìm vua ước trong đoạn từ a đến b. Với a, b là 2 số nguyên dương nhập từ bàn phím (0<a<b<=10^5).

Đầu vào: 2 số nguyên dương cách nhau 1 khoảng trắng

Đầu ra: Vua ước và số ước của nó cách nhau 1 khoảng trắng

Ví dụ 1:
input:
1 10
output:
6 4
Ví dụ 2:
input:
4 13
output:
12 6

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment