WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Vũng nước

Đề bài:
Trên một đoạn đường bị hư hỏng, có n điểm, độ cao ở mỗi điểm i của đường là a[i], khi trời mưa xuống thì những chỗ thấp hơn sẽ bị nước mưa lấp vào.

Lưu ý là riêng điểm 0 và điểm n-1 là hai lề đường nên không thể bị nước lấp vào.

Ví dụ như a = [10,5,14,8,10,13], thì sau khi trời mưa thì hình ảnh đoạn đường sẽ như sau.


Theo hình thì a[2]=5 đã bị nước lấp vào và có độ cao là 10, a[3], a[4] cũng bị nước lấp vào và có độ của là 13.

Hãy giúp Sơn đưa ra độ cao của mỗi điểm trên đoạn đường khi đã bị nước mưa lấp vào.
Đầu vào: Một mảng n số là độ cao ban đầu của các điểm
Đầu ra: Một mảng chứa độ cao của mỗi điểm trên đoạn đường khi đã bị nước mưa lấp vào.
Chương trình mong muốn: O(n)

Ví dụ:

input:
6
10 5 14 8 10 13
output:
10 10 14 13 13 13
input:
3
2 1 3
output:
2 2 3

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment