Threads: Viết chương trình nhập vào dãy gồm n số nguyên (mặc định nhập n nguyên dương). In ra dãy số được sắp xếp theo trật tự tăng dần. Input: include 2 current, dòng thứ nhất là số nguyên n (n>= 1) là số phần tử của dãy, second line 2 là dãy