WEBSITE RETURNED, HOWEVER SUBMIT QUANTITY IS RESTRICTED PER DAY TO VERY LITTLE (UNDER JUDGE0 NEW POLICY, API PROVIDER). Therefore it is very much for you to pay attention TEST CAREFULLY CODE BEFORE SUBMIT.

Bank V2

Threads: Lãi suất ngân hàng kì hạng 1 tháng là 0,36%. Em hãy viết chương trình nhập vào số tiền gởi là a (triệu đồng), và cho biết người đó phải gởi bao nhiêu tháng để thu được tổng số tiền cả gốc và lãi không ít hơn b (triệu đồng).

Input: 2 nguyên a và b là số tiền gởi theo đơn vị triệu đồng

Output: 2 current, dòng đầu là số tháng t, dòng tiếp theo là số tiền thu được

For example 1:
input:
100 102
output:
6
102.2
For example 2:
input:
500 550
output:
27
550.9

You are not logged in? Log in to Submit Now!

Add a Comment