WEBSITE RETURNED, HOWEVER SUBMIT QUANTITY IS RESTRICTED PER DAY TO VERY LITTLE (UNDER JUDGE0 NEW POLICY, API PROVIDER). Therefore it is very much for you to pay attention TEST CAREFULLY CODE BEFORE SUBMIT.

Super prime

Threads: Số siêu nguyên tố là số nguyên tố mà khi bỏ một số tuỳ ý các chữ số bên phải của nó thì phần còn lại vẫn tạo thành một số nguyên tố. For example 7331 là một số siêu nguyên tố có 4 chữ số vì 733, 73, 7 cũng là các số nguyên tố. (Các số nguyên tố có 1 chữ số thì được xem là số siêu nguyên tố có 1 chữ số) Viết chương trình nhập dữ liệu vào là 2 integers a,b(1<a<b<=10^7) và đưa ra kết quả các số siêu nguyên tố trong khoảng từ a đến b. Nếu không có số siêu nguyên tố nào thì xuất NOT FOUND.

Input: 2 số nguyên dương a,b

Output: Các số siêu nguyên tố từ a đến b, nếu không có thì xuất NOT FOUND

For example 1:
input:
2 30
output:
2 3 5 7 23 29 
For example 2:
input:
8000 9000
output:
NOT FOUND

You are not logged in? Log in to Submit Now!

Add a Comment