THE EXERCISE OF THE GUYS GUYS HAS BEEN MOVED TO THE MENU "EXERCISE OF Teacher"

Category: Exercise

Snail

Threads: ỐC SÊN LEO CÂY. Một con ốc sên leo lên 1 cây cột thẳng đứng có chiều cao n cm, ban ngày nó leo lên a cm, ban đêm nó lại bị tụt xuống b cm. Bắt đầu từ chân cột, hỏi sau bao nhiêu ngày thì nó leo lên đến đỉnh cột

Scheduled

Threads:Cho n công việc. Một công việc thứ i có thời gian bắt đầu là si và thời gian để làm xong là fi. Tìm dãy công việc lớn nhất sao cho hai công việc bất kì không chồng chéo lên nhau (hai công việc không chồng chéo lên nhau nếu thời gian bắt