THE EXERCISE OF THE GUYS GUYS HAS BEEN MOVED TO THE MENU "EXERCISE OF Teacher"

Category: Exercise

Sieve element

Threads: Tìm số nguyên tố tại vị trí i Đầu vào: T số lượng test, T testcase tương ứng. Output: Số nguyên tố tại các vị trí testcase. Gợi ý: dựa vào sàng nguyên tố để hoàn thành bài tập Ví dụ: input: 3 2 3 5 output: 3 5 7

Find Number Pairs

Threads: Cho một số nguyên dương x. Tìm cặp số nguyên dương (a, b) thoả mãn: UCLN(a, b) + BCNN(a, b) = x. Trong đó: UCLN(a, b) là ước chung lớn nhất của 2 số a và b. BCNN(a, b) là bội chung nhỏ nhất của 2 số a và b. Input: Current

Brick Phone

Threads: “Ném chó chó chếtlà câu nói thường dùng để chỉ những chiếc điện thoạicục gạchngày xưa. Hôm nay, chúng ta sẽ có một bài tập nhỏ về những chiếc điện thoại huyền thoại này. Cho n là một chuỗi toàn số (chỉ gồm các kí tự 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9). Dựa vào hình