WEBSITE RETURNED, HOWEVER SUBMIT QUANTITY IS RESTRICTED PER DAY TO VERY LITTLE (UNDER JUDGE0 NEW POLICY, API PROVIDER). Therefore it is very much for you to pay attention TEST CAREFULLY CODE BEFORE SUBMIT.

TicTacToe

Threads:
Game TicTacToe is a reduced version of checkerboard game with board game as a board 3 x 3. Game includes 2 player, each turn 1 the player will check the box in the board. Player 1 will mark ‘x’, còn người chơi thứ hai sẽ đánh dấu ‘o’.

Game có người chiến thắng khi 1 người đánh dấu được 3 dấu thẳng hàng trước (có thể dọc, ngang hoặc chéo) hoặc hòa khi không ai có thể hoàn thành 3 dấu thẳng hàng.

Ban đầu board game là một ma trận 3 x 3 với các ô là các số được đánh lần lượt từ 1 come 9, sau mỗi lượt 1 ô sẽ được thay thế bằng dấu tick bởi người chơi 1 or 2 như đã nêu ở trên.

Cho một dãy select thể hiện các lượt chọn ô để đánh theo thứ tự của 2 player (s[0] là lượt của người chơi 1, s[1] là của người chơi 2,…), yêu cầu của bạn là kiểm tra tình trạng của trò chơi (ai thắng, hòa hay chưa kết thúc). Nếu người chơi 1 thắng thì trả về 1, player 2 thắng trả về 2, hòa trả về 0, chưa kết thúc trả về -1.
Hãy xem ví dụ để dễ hiểu hơn.

For example:

Với select = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] thì ticTacToe(select) = 1.
Explain: Ban đầu board game sẽ là:

1 2 3
4 5 6
7 8 9
Và sau 7 lượt chọn số, s[0] là ‘x’, s[1] là ‘o’, s[2] là ‘x’,… s[6] là ‘xthì board game sẽ là:

x o x
o x o
x 8 9
Và người chơi 1 chiến thắng vì hoàn thành 3 dấu x thẳng hàng trước.
Với select = [2, 3, 6, 5, 1] thì ticTacToe(select) = -1.
Trò chơi chưa kết thúc.

Input: Một mảng thể hiện các lượt chọn ô để đánh theo thứ tự của 2 player
Output: Nếu người chơi 1 thắng thì trả về 1, player 2 thắng trả về 2, hòa trả về 0, chưa kết thúc trả về -1.
For example:

input:
7
1 2 3 4 5 6 7
output:
1

You are not logged in? Log in to Submit Now!

Add a Comment