THE EXERCISE OF THE GUYS GUYS HAS BEEN MOVED TO THE MENU "EXERCISE OF Teacher"

Chia Cake

Threads:
Có N chiếc bánh, mỗi chiếc bánh có bán kính là ri (tương ứng với chiếc bánh thứ i). Tất cả N chiếc bánh có chiều cao bằng nhau và bằng 1. Cần phải chia cắt N chiếc bánh thành F miếng bánh thỏa mãn điều kiện là F miếng bánh có thể tích là bằng nhau để chia cho F người. Tìm thể tích lớn nhất của mỗi miếng bánh có thể chia được.

Input: T số lượng test
Mỗi test bao gồm:
2 number: n chiếc bánh, f người
Dòng tiếp theo chứa kích thước từng chiếc bánh fi
Output: T dòng, mỗi dòng hiển thị kích thước tối đa của chiếc bánh cho mỗi người (in dưới dạng 4 số sau dấu chấm)
For example:

input:
3
3 3
4 3 3
1 24
5
10 5
1 4 2 3 4 5 6 5 4 2
output:
25.1327
3.1416
50.2655

You are not logged in? Log in to Submit Now!

Add a Comment