WEBSITE RETURNED, HOWEVER SUBMIT QUANTITY IS RESTRICTED PER DAY TO VERY LITTLE (UNDER JUDGE0 NEW POLICY, API PROVIDER). Therefore it is very much for you to pay attention TEST CAREFULLY CODE BEFORE SUBMIT.

ATM withdrawal

Threads:
Vinh works for an ATM manufacturing company. The basic function of an ATM is to withdraw cash. When a customer wants to withdraw W dong, The ATM will give out N notes with a total of W dong. In the next generation ATM, Vinh đang xây dựng một thuật toán để tìm được N (số lượng các tờ tiền) là ít nhất.

Giả sử máy ATM có các tờ tiền có mệnh giá 1000, 2000, 3000, 5000, 1000 x 101, 2000 x 101, 3000 x 101, 5000 x 101,…, 1000 x 10c, 2000 x 10c, 3000 x 10c, 5000 x 10c với c là một số nguyên dương. Số lượng tờ tiền của tất cả các loại mệnh giá là không giới hạn.

Bạn hãy giúp Vinh viết chương trình thực hiện yêu cầu trên.

Input: T số lượng test.
T dòng tiếp theo chứa 2 số W và C


Output: Gồm hai số N và S cách nhau một khoảng trắng. Trong đó N là số lượng ít nhất các tờ tiền và S là số cách mà có thể cho ra N tờ tiền đó.

  • Nếu không có cách rút tiền, in ra duy nhất 1 number 0.
    For example:
input:
1000 1
output:
1 1
input:
7000 1
output:
2 1

You are not logged in? Log in to Submit Now!

Add a Comment