WEBSITE RETURNED, HOWEVER SUBMIT QUANTITY IS RESTRICTED PER DAY TO VERY LITTLE (UNDER JUDGE0 NEW POLICY, API PROVIDER). Therefore it is very much for you to pay attention TEST CAREFULLY CODE BEFORE SUBMIT.

Reflective Paint

Threads:
Along the side of the highway, people put up columns of columns to make barriers. Columns are numbered from 1 onwards.
The even columns are coated with reflective paint. Columns with even numbers are not divisible by 4 to be painted over an area of ​​1×1, những cột có số chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 8 to be painted over an area of ​​1×2, những cột có số chia hết cho 8 nhưng không chia hết cho 16 to be painted over an area of ​​1×3, … , những cột có số chia hết cho 2^i nhưng không chia hết cho 2^(i+1) được phủ sơn trên diện tích 1xi.
Trong quá trình duy tu bảo dưỡng đường từ cột lf đến rt người ta cần phủ lại sơn phản quang của các cột thuộc khoảng [lf, rt]. Sơn phản quang rất đắt, vì vậy người ta phải tính chính xác tổng diện tích cần phủ để lên dự trù kinh phí.
Hãy tính tổng diện tích cần phủ sơn trong khoảng [lf, rt]
Input: Gồm 1 dòng chứa 2 số lf và rt (1 <= lf <= rt <= 10^18)
Output: An integer – tổng diện tích cần sơn
For example:

input:
5 15
output:
8

You are not logged in? Log in to Submit Now!

Add a Comment