WEBSITE RETURNED, HOWEVER SUBMIT QUANTITY IS RESTRICTED PER DAY TO VERY LITTLE (UNDER JUDGE0 NEW POLICY, API PROVIDER). Therefore it is very much for you to pay attention TEST CAREFULLY CODE BEFORE SUBMIT.

Tbc, max, min many numbers

Threads: Viết chương trình nhập vào một số nguyên n (0<n<100) và nhập nào dãy gồm n số thực x (-10^9<=x<=10^9), sau đó tính và in ra trung bình cộng, số lớn nhất và số nhỏ nhất của dãy số trên, các kết quả cách nhau một khoảng trắng, và làm tròn 1 decimal.

Input: Số nguyên n và dãy n số thực

Output: Xem đề bài

For example 1:
input:
2
3
4 
output:
3.5 4.0 3.0 
For example 2:
input:
4 
5.5 
6 
7 
8.5
output:
6.8 8.5 5.5

You are not logged in? Log in to Submit Now!

Add a Comment