WEBSITE RETURNED, HOWEVER SUBMIT QUANTITY IS RESTRICTED PER DAY TO VERY LITTLE (UNDER JUDGE0 NEW POLICY, API PROVIDER). Therefore it is very much for you to pay attention TEST CAREFULLY CODE BEFORE SUBMIT.

Plant tree

Threads:
Let n seeds with a corresponding number of flowering days d1, d2, …, dn. A farmer grows a seed a day. Viết chương trình tìm số ngày sớm nhất để bác nông dân tổ chức bữa tiệc ngoài vườn khi tất cả các hạt giống này đã trưởng thành và nở hoa.
Chú ý: Mỗi cây sẽ trồng mất 1 day! Sau khi tất cả các cây đã nở hoa thì bác nông dân sẽ nghỉ ngơi thêm 1 ngày rồi mới tổ chức tiệc
ví dụ:
6
39 38 9 35 39 20
day 1: trồng cây số 1 lúc này thời gian để nở hoa của các cây là: 39 38 9 35 39 20
day 2: trồng cây số 5 lúc này thời gian để nở hoa của các cây là: 39 38 9 35 39 20 (cây 1 mới trồng xong, chưa qua ngày nào)
day 3: trồng cây số 2 lúc này thời gian để nở hoa của các cây là: 38 38 9 35 39 20 (cây 5 mới trồng xong, chưa qua ngày nào, cây 1 đã giảm 1 day)
day 4: trồng cây số 4 lúc này thời gian để nở hoa của các cây là: 37 38 9 35 38 20 (cây 2 mới trồng xong, chưa qua ngày nào, cây 1, 5 đã giảm 1 day)
day 5: trồng cây số 6 lúc này thời gian để nở hoa của các cây là: 36 37 9 35 37 20 (cây 4 mới trồng xong, chưa qua ngày nào, cây 1, 2, 5 đã giảm 1 day)
day 6: trồng cây số 3 lúc này thời gian để nở hoa của các cây là: 35 36 9 34 36 20 (cây 6 mới trồng xong, chưa qua ngày nào, cây 1, 2, 4, 5 đã giảm 1 day)
như vậy mất 6 ngày để trồng 6 cây + thời gian chờ tất cả cây nở hoa là 35 day + 1 ngày nghỉ = 42 day
Input: Một mảng n phần tử là số ngày nở của từng cây
Output: Số ngày sớm nhất bác nông dân có thể tổ chức bữa tiệc
For example:

input:
6
39 38 9 35 39 20
output:
42

You are not logged in? Log in to Submit Now!

Add a Comment