WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Bảng chấm code Kiểm tra số nguyên tố

Thời gian
Bài
Tài khoản
Ngôn ngữ
Kết quả
2022-11-15 16:37:28
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2022-11-15 16:36:19
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2022-08-24 20:31:29
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2022-08-13 17:26:58
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2022-08-13 17:24:18
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2022-08-10 10:46:51
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2022-08-10 10:45:57
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2022-02-10 01:09:28
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-12-28 03:13:35
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-12-28 03:11:02
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-12-28 03:08:38
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-12-28 03:07:17
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-12-28 02:57:31
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-12-28 02:56:45
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-12-28 02:53:46
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-12-28 02:49:51
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-12-28 02:47:59
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-12-27 23:15:39
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-12-27 23:13:55
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-12-03 15:31:59
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-12-03 15:28:46
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-11-23 14:36:32
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-11-10 15:53:55
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-10-29 11:11:49
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-10-22 20:36:00
Kiểm tra số nguyên tố
Sun
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-10-22 20:33:38
Kiểm tra số nguyên tố
Sun
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-10-22 20:32:25
Kiểm tra số nguyên tố
Sun
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-10-22 20:31:18
Kiểm tra số nguyên tố
Sun
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-09-19 23:05:48
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-09-19 23:04:26
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-08-18 20:39:44
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-08-18 20:22:54
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-07-19 10:06:19
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-07-17 12:15:41
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-07-17 12:12:45
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-07-01 10:19:42
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
10/10
2021-07-01 10:16:42
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
7/10
2021-07-01 10:15:50
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/10
2021-07-01 10:12:14
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/10
2021-07-01 10:05:06
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
7/10
2021-06-21 15:32:42
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
10/10
2021-06-19 10:35:38
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
9/10
2021-06-19 10:34:45
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/10
2021-06-19 10:33:50
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-06-19 10:31:08
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/10
2021-06-19 10:30:14
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-06-13 16:48:13
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
10/10
2021-06-13 16:44:05
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
7/10
2021-06-13 11:28:36
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
10/10
2021-06-10 17:31:02
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
10/10
2021-06-10 17:30:14
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-06-10 17:21:44
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
10/10
2021-06-09 17:31:23
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
10/10
2021-06-09 16:04:16
Kiểm tra số nguyên tố
dku
C/C++ (GCC 7.4.0)
10/10
2021-06-09 16:03:15
Kiểm tra số nguyên tố
dku
C/C++ (GCC 7.4.0)
7/10
2021-06-09 16:01:08
Kiểm tra số nguyên tố
dku
C/C++ (GCC 7.4.0)
7/10
2021-06-09 16:00:22
Kiểm tra số nguyên tố
dku
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-06-09 15:59:28
Kiểm tra số nguyên tố
dku
C/C++ (GCC 7.4.0)
7/10
2021-06-09 15:58:12
Kiểm tra số nguyên tố
dku
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-06-09 15:57:48
Kiểm tra số nguyên tố
dku
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2021-06-08 20:11:35
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
10/10
2021-06-04 15:05:47
Kiểm tra số nguyên tố
JavaScript (Node.js 12.14.0)
10/10
2021-06-04 15:04:34
Kiểm tra số nguyên tố
JavaScript (Node.js 12.14.0)
0/10
2021-05-27 22:54:22
Kiểm tra số nguyên tố
jk
C/C++ (GCC 7.4.0)
10/10
2021-05-27 15:14:54
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
10/10
2021-05-26 21:53:18
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
10/10
2021-05-26 21:52:09
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
7/10
2021-05-26 21:50:09
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/10
2021-05-15 16:32:34
Kiểm tra số nguyên tố
LCN
C/C++ (GCC 7.4.0)
10/10
2021-05-15 16:28:16
Kiểm tra số nguyên tố
LCN
C/C++ (GCC 7.4.0)
7/10