WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Bảng chấm code

Thời gian
Bài
Tài khoản
Ngôn ngữ
Kết quả
2024-02-21 21:01:25
Max min trong mảng
TNT
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2024-02-21 20:55:13
Max min trong mảng
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
0/4
2024-02-21 20:52:48
Max min trong mảng
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
0/4
2024-02-21 20:51:59
Max min trong mảng
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
0/4
2024-02-21 20:48:50
Max min trong mảng
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
0/4
2024-02-21 20:48:34
Max min trong mảng
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
0/4
2024-02-21 20:48:13
Max min trong mảng
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
0/4
2024-02-21 20:47:52
Max min trong mảng
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
0/4
2024-02-21 20:47:44
Max min trong mảng
TNT
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2024-02-21 20:41:29
Max 4
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
6/7
2024-02-21 20:40:37
Max 4
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
5/7
2024-02-21 20:39:57
Max 4
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
0/7
2024-02-21 20:37:32
Max 4
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
0/7
2024-02-21 20:28:40
Max 4
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
2/7
2024-02-21 20:27:44
Max 4
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
0/7
2024-02-21 20:26:32
Max 4
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
0/7
2024-02-21 20:25:53
Max 4
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
0/7
2024-02-21 20:25:26
Max 4
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
0/7
2024-02-21 20:22:58
Max 2
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
3/3
2024-02-21 20:22:41
Max 2
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2024-02-21 20:22:36
Max 2
TNT
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2024-02-21 20:21:09
Tính tổng 2 số
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
5/5
2024-02-21 20:20:45
Tính tổng 2 số
TNT
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2024-02-21 20:19:05
Hello World
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
1/1
2024-02-21 20:18:27
Hello World
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
0/1
2024-02-21 20:15:44
Hello World
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
0/1
2024-02-21 20:14:43
Hello World
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
0/1
2024-02-21 20:13:56
Hello World
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
0/1
2024-02-21 20:13:48
Hello World
TNT
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-02-21 20:13:21
Hello World
TNT
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-02-21 20:12:13
Hello World
TNT
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-02-21 20:11:44
Hello World
TNT
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-02-21 20:10:40
Hello World
TNT
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-02-21 20:10:21
Hello World
TNT
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-02-21 20:10:14
Hello World
TNT
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-02-20 11:24:47
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2024-02-20 11:22:51
Bản đồ
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2024-02-20 10:46:06
Bản đồ
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2024-02-20 10:08:55
Bản đồ
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2024-02-20 09:47:02
Bản đồ
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2024-02-20 09:38:37
Bản đồ
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2024-02-20 09:14:51
Bản đồ
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2024-02-20 09:10:52
Bản đồ
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2024-02-20 09:06:32
Bản đồ
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2024-02-20 08:57:21
Bản đồ
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2024-02-20 08:50:24
Bản đồ
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2024-02-20 08:16:22
Bản đồ
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2024-02-19 21:19:35
Vẽ HCN đặc
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2024-02-19 21:04:31
In các số từ 1 đến n
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2024-02-19 20:58:18
Phương trình bậc 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/10
2024-02-19 20:54:54
Phương trình bậc 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/10
2024-02-19 20:36:51
Max 3
C/C++ (GCC 7.4.0)
10/10
2024-02-19 20:34:16
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2024-02-19 16:45:22
Bản đồ
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2024-02-19 16:43:34
Bản đồ
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2024-02-19 16:42:54
Bản đồ
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2024-02-19 16:42:08
Bản đồ
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2024-02-19 16:39:10
Bản đồ
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2024-02-19 16:09:40
Bản đồ
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2024-02-19 16:07:58
Bản đồ
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-02-19 16:05:38
Nhà thông minh Hunonic
Java (OpenJDK 13.0.1)
6/6
2024-02-14 14:03:01
Tổng ước
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2024-02-14 14:01:22
Tổng ước
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/4
2024-02-14 14:00:19
Tổng ước
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2024-02-12 23:39:16
Hình cầu
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2024-02-12 23:29:58
Chu vi, diện tích HCN
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2024-02-12 23:28:29
Tính tổng 2 số nâng cao
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2024-02-12 23:25:38
Tính số mũ
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2024-02-12 23:20:53
Tổng hiệu tích thương
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2024-02-12 23:20:35
Tổng hiệu tích thương
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/3