Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo, NightFury, tuanhth95, sonkk, hieulop1 -> thử đẳng cấp mới
Lỗi tiếng việt với Python, IN Queue và Processing đã được khắc phục. Các bạn làm bài nếu còn bị thì comment để admin biết nhé.

Bảng chấm code

Thời gian
Bài
Tài khoản
Ngôn ngữ
Kết quả
2019-11-12 08:30:51
Ba số lớn nhất
C/C++
4/4
2019-11-12 08:29:27
Số đảo ngược
Pascal
1/5
2019-11-12 08:27:49
Số đảo ngược
Pascal
0/5
2019-11-12 08:26:43
Số Fibonaci thứ n
Pascal
6/7
2019-11-12 07:46:04
In các số từ 1 đến n
C/C++
0/3
2019-11-12 00:44:36
Tính tổng 2 số
C/C++
0/5
2019-11-12 00:44:27
Tính tổng 2 số
C/C++
0/5
2019-11-12 00:43:58
Tính tổng 2 số
C/C++
0/5
2019-11-12 00:43:40
Tính tổng 2 số
C/C++
0/5
2019-11-11 22:44:33
Ba số lớn nhất
C/C++
1/4
2019-11-11 22:02:35
Max min trong mảng
Java
0/4
2019-11-11 22:01:43
Max min trong mảng
Java
0/4
2019-11-11 22:01:34
Max min trong mảng
C/C++
0/4
2019-11-11 21:55:33
Max min trong mảng
C/C++
0/4
2019-11-11 21:00:21
Rút tiền từ ATM năm 2050
C/C++
5/6
2019-11-11 20:59:58
Rút tiền từ ATM năm 2050
C/C++
3/6
2019-11-11 20:58:48
Rút tiền từ ATM năm 2050
C/C++
3/6
2019-11-11 20:58:20
Rút tiền từ ATM năm 2050
C/C++
0/6
2019-11-11 20:56:34
Rút tiền từ ATM năm 2050
C/C++
0/6
2019-11-11 20:44:38
Chu vi, diện tích HCN
Pascal
0/5
2019-11-11 20:43:03
Chu vi, diện tích HCN
Pascal
0/5
2019-11-11 20:41:50
Chu vi, diện tích HCN
Pascal
0/5
2019-11-11 20:40:39
Chu vi, diện tích HCN
Pascal
0/5
2019-11-11 20:13:56
Cước điện thoại
C/C++
5/5
2019-11-11 20:07:45
Cước điện thoại
C/C++
1/5
2019-11-11 20:06:12
Cước điện thoại
C/C++
0/5
2019-11-11 20:04:34
Cước điện thoại
C/C++
0/5
2019-11-11 20:03:34
Cước điện thoại
C/C++
0/5
2019-11-11 19:57:24
Số đảo ngược
Pascal
0/5
2019-11-11 19:39:46
Số ngày của tháng
C/C++
15/15
2019-11-11 19:34:15
Số ngày của tháng
C/C++
12/15
2019-11-11 19:30:52
Số ngày của tháng
C/C++
12/15
2019-11-11 19:29:53
Số ngày của tháng
C/C++
0/15
2019-11-11 19:28:05
Số ngày của tháng
C/C++
0/15
2019-11-11 19:23:53
Số ngày của tháng
C/C++
0/15
2019-11-11 19:21:57
Số ngày của tháng
C/C++
0/15
2019-11-11 19:20:10
Số ngày của tháng
C/C++
0/15
2019-11-11 19:01:51
Hello World
Pascal
1/1
2019-11-11 18:46:33
Max 3
Pascal
0/10
2019-11-11 18:46:03
Số đảo ngược
Pascal
1/5
2019-11-11 18:45:30
Số đảo ngược
Pascal
0/5
2019-11-11 18:45:16
Số đảo ngược
Pascal
0/5
2019-11-11 18:45:07
Số đảo ngược
Pascal
0/5
2019-11-11 18:44:36
Số đảo ngược
Pascal
0/5
2019-11-11 18:41:31
Kiểm tra số hoàn hảo
Pascal
8/8
2019-11-11 18:40:07
Kiểm tra số hoàn hảo
Pascal
5/8
2019-11-11 18:39:17
Kiểm tra số hoàn hảo
Pascal
0/8
2019-11-11 18:38:18
Kiểm tra số hoàn hảo
Pascal
5/8
2019-11-11 18:37:26
Số chính phương trong mảng
C/C++
4/4
2019-11-11 18:36:22
Kiểm tra số hoàn hảo
Pascal
0/8
2019-11-11 18:35:33
Số chính phương trong mảng
C/C++
3/4
2019-11-11 18:34:47
Kiểm tra số hoàn hảo
Pascal
5/8
2019-11-11 18:30:14
Kiểm tra số nguyên tố
Pascal
10/10
2019-11-11 18:29:13
Kiểm tra số nguyên tố
Pascal
9/10
2019-11-11 18:24:52
Kiểm tra số nguyên tố
Pascal
7/10
2019-11-11 18:24:11
Kiểm tra số nguyên tố
Pascal
0/10
2019-11-11 18:13:03
Số chính phương trong mảng
C/C++
0/4
2019-11-11 17:26:43
Số nguyên tố trong mảng
C/C++
4/4
2019-11-11 17:19:13
Số nguyên tố trong mảng
C/C++
1/4
2019-11-11 17:16:37
Số nguyên tố trong mảng
C/C++
0/4
2019-11-11 17:16:05
Số nguyên tố trong mảng
C/C++
0/4
2019-11-11 16:00:51
Tam giác
C/C++
10/10
2019-11-11 16:00:04
Tam giác
C/C++
6/10
2019-11-11 15:59:33
Tam giác
C/C++
6/10