Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo, NightFury, tuanhth95, sonkk, hieulop1 -> thử đẳng cấp mới
Lỗi tiếng việt với Python, IN Queue và Processing đã được khắc phục. Các bạn làm bài nếu còn bị thì comment để admin biết nhé.

Bảng chấm code

Thời gian
Bài
Tài khoản
Ngôn ngữ
Kết quả
2019-09-22 19:45:31
Tính tổng 2 số
C/C++
0/5
2019-09-22 19:45:25
Tính tổng 2 số
C/C++
0/5
2019-09-22 19:31:36
Ngày tháng năm
Pascal
0/3
2019-09-22 19:27:52
Chu vi, diện tích HCN
Pascal
5/5
2019-09-22 19:27:31
Chu vi, diện tích HCN
Pascal
5/5
2019-09-22 19:26:43
Chu vi, diện tích HCN
Pascal
0/5
2019-09-22 19:26:40
Vẽ hình tam giác
C/C++
1/5
2019-09-22 19:26:19
Ngày tháng năm
Pascal
0/3
2019-09-22 19:26:05
Ngày tháng năm
Pascal
0/3
2019-09-22 19:25:44
Chu vi, diện tích HCN
Pascal
0/5
2019-09-22 19:18:42
Hình cầu
Pascal
5/5
2019-09-22 19:15:56
Hình cầu
Pascal
0/5
2019-09-22 19:15:28
Hình cầu
Pascal
0/5
2019-09-22 19:10:20
Chu vi, diện tích HCN
Pascal
5/5
2019-09-22 19:07:52
Chu vi, diện tích HCN
Pascal
0/5
2019-09-22 18:52:06
Vẽ HCN Rỗng
C/C++
0/3
2019-09-22 18:49:28
Vẽ HCN Rỗng
C/C++
0/3
2019-09-22 18:47:48
Vẽ HCN Rỗng
C/C++
0/3
2019-09-22 18:47:41
Vẽ HCN Rỗng
C/C++
0/3
2019-09-22 18:22:40
Rút tiền từ ATM năm 2050
C/C++
6/6
2019-09-22 18:20:53
Rút tiền từ ATM năm 2050
C/C++
0/6
2019-09-22 18:16:21
Rút tiền từ ATM năm 2050
C/C++
5/6
2019-09-22 18:12:30
Tổng hàng, tổng cột của ma trận
C/C++
0/5
2019-09-22 18:12:03
Tổng hàng, tổng cột của ma trận
C/C++
0/5
2019-09-22 18:03:59
Cước điện thoại
C/C++
5/5
2019-09-22 18:01:34
Cước điện thoại
C/C++
0/5
2019-09-22 17:59:04
Cước điện thoại
C/C++
2/5
2019-09-22 17:57:04
Cước điện thoại
C/C++
1/5
2019-09-22 17:55:52
Cước điện thoại
C/C++
1/5
2019-09-22 17:55:04
Cước điện thoại
C/C++
0/5
2019-09-22 17:54:41
Cước điện thoại
C/C++
0/5
2019-09-22 17:42:43
Cước điện thoại
C/C++
0/5
2019-09-22 17:11:45
Hình cầu
Pascal
0/5
2019-09-22 17:11:33
Hình cầu
Pascal
0/5
2019-09-22 16:52:41
Ngày tháng năm
Pascal
0/3
2019-09-22 16:48:42
Chu vi, diện tích HCN
Pascal
5/5
2019-09-22 16:48:13
Chu vi, diện tích HCN
Pascal
0/5
2019-09-22 16:43:15
Tính tổng 2 số nâng cao
Pascal
0/5
2019-09-22 16:42:35
Tính tổng 2 số nâng cao
Pascal
0/5
2019-09-22 16:42:14
Tính tổng 2 số nâng cao
Pascal
0/5
2019-09-22 16:41:58
Tính tổng 2 số nâng cao
Pascal
0/5
2019-09-22 16:41:32
Tính tổng 2 số nâng cao
Pascal
0/5
2019-09-22 16:41:10
Tính tổng 2 số nâng cao
Pascal
0/5
2019-09-22 16:40:48
Tính tổng 2 số nâng cao
Pascal
0/5
2019-09-22 16:39:56
Tính tổng 2 số nâng cao
Pascal
0/5
2019-09-22 16:34:28
Tính tổng 2 số
C/C++
0/5
2019-09-22 16:33:09
Tính tổng 2 số
C/C++
0/5
2019-09-22 15:56:45
Tổng hàng, tổng cột của ma trận
C/C++
0/5
2019-09-22 15:47:06
Hello World
Mi
C/C++
0/1
2019-09-22 15:45:09
Hello World
Mi
Pascal
0/1
2019-09-22 15:44:39
Hello World
Mi
C/C++
0/1
2019-09-22 15:44:03
Hello World
Mi
C/C++
0/1
2019-09-22 15:41:49
Hello World
Mi
C/C++
0/1
2019-09-22 15:41:11
Hello World
Mi
Pascal
0/1
2019-09-22 15:40:26
Hello World
Mi
Pascal
0/1
2019-09-22 15:38:58
Hello World
Mi
Pascal
0/1
2019-09-22 15:38:41
Hello World
Mi
C/C++
0/1
2019-09-22 14:42:25
Chu vi, diện tích HCN
Pascal
0/5
2019-09-22 14:42:06
Chu vi, diện tích HCN
Pascal
0/5
2019-09-22 14:41:03
Chu vi, diện tích HCN
Pascal
0/5
2019-09-22 14:39:25
Chu vi, diện tích HCN
Pascal
0/5
2019-09-22 14:38:55
Chu vi, diện tích HCN
Pascal
0/5
2019-09-22 14:38:38
Chu vi, diện tích HCN
Pascal
0/5
2019-09-22 14:36:14
Chu vi, diện tích HCN
Pascal
0/5
2019-09-22 14:35:24
Chu vi, diện tích HCN
Pascal
0/5
2019-09-22 14:28:58
Chu vi, diện tích HCN
Pascal
0/5
2019-09-22 14:28:11
Chu vi, diện tích HCN
Pascal
0/5
2019-09-22 14:27:03
Số ngày của tháng
C/C++
15/15
2019-09-22 14:25:20
Số ngày của tháng
C/C++
13/15
2019-09-22 14:23:50
Chu vi, diện tích HCN
Pascal
0/5