WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Bảng chấm code

Thời gian
Bài
Tài khoản
Ngôn ngữ
Kết quả
2024-06-18 21:50:56
HK2 TRUNG BÌNH CÂN NẶNG
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2024-06-18 17:03:06
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2024-06-18 17:02:19
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2024-06-17 21:44:23
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2024-06-17 21:44:07
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-06-17 19:27:51
Chuyển về chữ thường chữ hoa
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2024-06-17 19:19:53
Cước điện thoại
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2024-06-17 19:19:05
Cước điện thoại
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2024-06-17 19:11:08
Tổng các số từ 1 đến n
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2024-06-17 19:09:34
Tổng các số từ 1 đến n
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2024-06-17 19:07:55
Tổng các số từ 1 đến n
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2024-06-17 19:05:52
Tổng các số từ 1 đến n
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2024-06-15 15:31:04
Trung bình cộng của mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2024-06-15 15:30:45
Trung bình cộng của mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2024-06-15 15:28:41
Trung bình cộng của mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/4
2024-06-15 15:27:57
Trung bình cộng của mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/4
2024-06-15 15:25:19
Trung bình cộng của mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/4
2024-06-15 15:14:41
Số chính phương trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/4
2024-06-15 15:09:32
Số chính phương trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2024-06-15 14:57:30
Số âm lớn nhất trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2024-06-14 09:33:29
Cộng số lớn
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-06-13 23:15:41
Cộng số lớn
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-06-13 22:43:57
Đổi hệ thập phân sang hệ nhị phân
C/C++ (GCC 7.4.0)
6/6
2024-06-13 22:42:36
Đổi hệ thập phân sang hệ nhị phân
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/6
2024-06-13 16:29:19
Kiểm tra mảng đối xứng
C/C++ (GCC 7.4.0)
6/6
2024-06-13 16:28:02
Kiểm tra mảng tăng dần
C/C++ (GCC 7.4.0)
6/6
2024-06-13 16:20:47
Số lần xuất hiện nhiều nhất
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2024-06-13 16:11:42
Đếm số lượng số nâng cao
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2024-06-13 16:06:42
Đếm số lượng số
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2024-06-13 16:06:13
Đếm số lượng số
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/5
2024-06-13 15:58:52
Đếm số lượng số
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2024-06-13 15:52:45
Cước điện thoại
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2024-06-13 15:45:49
Cước điện thoại
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2024-06-13 15:43:02
Số âm lớn nhất trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2024-06-13 15:40:03
Ba số lớn nhất
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2024-06-13 15:38:16
Sắp xếp mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2024-06-13 15:31:21
Tách âm dương trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2024-06-13 15:29:05
Tách âm dương trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/4
2024-06-13 14:57:59
Cước điện thoại
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2024-06-13 14:41:00
Tính số mũ
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2024-06-12 20:20:01
Đếm số lần xuất hiện của chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2024-06-12 20:15:23
Đếm số lần xuất hiện của chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/4
2024-06-12 19:55:40
Đếm số lần xuất hiện của ký tự
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2024-06-12 19:50:13
Đếm số lần xuất hiện của ký tự
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/3
2024-06-12 16:23:56
Tách tên người
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2024-06-12 16:20:39
Chuyển về chữ thường chữ hoa
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2024-06-12 16:07:59
Sắp xếp mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2024-06-12 15:59:46
Kiểm tra chuỗi toàn số
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2024-06-12 15:54:43
Chuẩn hóa chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2024-06-12 15:49:28
Tách âm dương trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2024-06-12 15:31:33
Đếm số từ trong chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2024-06-12 11:20:03
Nhập xuất chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2024-06-12 11:18:54
Nhập xuất chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2024-06-12 11:12:06
Nhập xuất chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2024-06-11 14:31:13
Nhập xuất ma trận
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2024-06-11 14:24:57
Số âm lớn nhất trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2024-06-11 14:18:05
Số chính phương trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2024-06-11 14:01:54
Số chính phương trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/4
2024-06-10 21:16:25
Trung bình các số nguyên tố trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2024-06-10 21:14:41
Trung bình các số nguyên tố trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2024-06-10 21:12:07
Số nguyên tố trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2024-06-10 21:11:51
Số nguyên tố trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2024-06-10 21:00:59
Lượng mưa trung bình
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2024-06-10 21:00:41
Lượng mưa trung bình
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2024-06-10 20:51:35
Lượng mưa trung bình
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/4
2024-06-10 20:51:24
Lượng mưa trung bình
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2024-06-10 20:50:32
Lượng mưa trung bình
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2024-06-10 20:45:37
Trung bình cộng của mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2024-06-10 20:41:42
Vị trí max trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2024-06-10 20:41:31
Vị trí max trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4