Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : tuanhth95, sonkk, hieulop1, Phamphu, HikariiWanderingAround -> thử đẳng cấp mới

Bảng chấm code

Thời gian
Bài
Tài khoản
Ngôn ngữ
Kết quả
2020-04-09 18:32:53
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-09 18:32:12
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-09 17:20:29
Chữ số lớn nhất
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-09 17:04:29
Số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-09 17:04:09
Số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-04-09 16:57:38
Số chính phương trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/4
2020-04-09 16:52:32
Số chính phương trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/4
2020-04-09 16:52:13
Số chính phương trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/4
2020-04-09 16:37:24
Số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-09 16:37:07
Số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-09 16:35:24
Số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-09 16:32:06
Số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/5
2020-04-09 16:31:51
Số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-09 16:30:13
Trung bình các số nguyên tố trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2020-04-09 16:27:00
Trung bình các số nguyên tố trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/4
2020-04-09 16:26:58
Số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-09 16:26:04
Trung bình các số nguyên tố trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/4
2020-04-09 16:25:46
Số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/5
2020-04-09 16:24:29
Số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-09 16:24:06
Trung bình các số nguyên tố trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/4
2020-04-09 16:12:46
Số nguyên tố trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2020-04-09 15:51:32
Số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-09 15:50:54
Số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-09 15:50:00
Số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-09 13:14:03
Nhập xuất chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-09 13:13:38
Nhập xuất chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-09 13:13:22
Nhập xuất chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-09 11:31:55
Số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-09 11:31:41
Số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-09 11:31:28
Số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-09 10:47:55
Số Fibonaci thứ n
C/C++ (GCC 7.4.0)
7/7
2020-04-09 10:47:15
Số Fibonaci thứ n
C/C++ (GCC 7.4.0)
6/7
2020-04-09 10:45:32
Số Fibonaci thứ n
C/C++ (GCC 7.4.0)
6/7
2020-04-09 10:35:48
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/8
2020-04-09 10:31:37
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
10/10
2020-04-09 10:31:07
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
9/10
2020-04-09 10:20:59
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
10/10
2020-04-09 09:13:17
Vẽ HCN Rỗng
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2020-04-09 09:02:47
Vẽ HCN Rỗng
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2020-04-09 09:01:35
Vẽ HCN Rỗng
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-04-09 09:00:41
Vẽ HCN Rỗng
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-04-09 08:50:43
Cộng ma trận
Java (OpenJDK 13.0.1)
4/4
2020-04-09 08:46:04
Trung bình cộng đường chéo chính
Java (OpenJDK 13.0.1)
5/5
2020-04-09 08:40:09
Kiểm tra ma trận đối xứng
Java (OpenJDK 13.0.1)
5/5
2020-04-09 08:23:21
Ma trận chuyển vị
Java (OpenJDK 13.0.1)
5/5
2020-04-09 08:12:05
Tổng hàng, tổng cột của ma trận
Java (OpenJDK 13.0.1)
5/5
2020-04-09 07:48:53
Vẽ HCN Rỗng
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-04-09 07:48:27
Vẽ HCN Rỗng
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-04-09 07:44:57
Tổng hàng, tổng cột của ma trận
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-09 07:32:03
Tổng hàng, tổng cột của ma trận
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-09 07:29:39
Tổng hàng, tổng cột của ma trận
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-09 07:27:30
Tổng hàng, tổng cột của ma trận
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-09 07:27:09
Tổng hàng, tổng cột của ma trận
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-09 07:22:25
Vẽ hình tam giác
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-09 07:18:35
Vẽ hình tam giác
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-09 07:15:35
Vẽ hình tam giác
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-04-09 07:15:32
Tổng hàng, tổng cột của ma trận
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/5
2020-04-09 07:14:43
Vẽ hình tam giác
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-09 06:55:51
Vẽ hình tam giác
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-04-09 06:54:38
Vẽ hình tam giác
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-04-09 06:54:13
Vẽ hình tam giác
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-09 06:49:59
Nhập xuất ma trận
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-09 06:49:21
Nhập xuất ma trận
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/5
2020-04-09 06:48:37
Nhập xuất ma trận
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-04-09 06:48:05
Nhập xuất ma trận
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-09 06:38:36
Vẽ HCN đặc
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-09 06:36:57
Vẽ HCN đặc
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-09 06:31:39
Vẽ HCN đặc
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-09 06:30:18
Vẽ HCN đặc
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-09 06:29:56
Vẽ HCN đặc
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5