Chúc mừng 1 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo -> thử đẳng cấp mới

Bảng chấm code

Thời gian
Bài
Tài khoản
Ngôn ngữ
Kết quả
2020-05-31 00:27:27
Max 4
Java (OpenJDK 13.0.1)
7/7
2020-05-31 00:23:35
Max 3
Java (OpenJDK 13.0.1)
10/10
2020-05-31 00:19:27
Max 3
Java (OpenJDK 13.0.1)
8/10
2020-05-31 00:18:52
Max 3
Java (OpenJDK 13.0.1)
3/10
2020-05-31 00:18:16
Max 3
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2020-05-31 00:14:30
Max 2
Java (OpenJDK 13.0.1)
3/3
2020-05-31 00:14:13
Max 2
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/3
2020-05-31 00:14:09
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-05-30 23:12:22
Giờ phút giây
Java (OpenJDK 13.0.1)
8/8
2020-05-30 23:11:45
Giờ phút giây
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2020-05-30 23:01:43
Lượng mưa trung bình
Pascal (FPC 3.0.4)
4/4
2020-05-30 23:01:18
Lượng mưa trung bình
Pascal (FPC 3.0.4)
0/4
2020-05-30 22:56:19
Ngày tháng năm
Java (OpenJDK 13.0.1)
3/3
2020-05-30 22:55:08
Ngày tháng năm
Java (OpenJDK 13.0.1)
2/3
2020-05-30 22:53:05
Ngày tháng năm
Java (OpenJDK 13.0.1)
1/3
2020-05-30 22:26:14
Hình cầu
Java (OpenJDK 13.0.1)
5/5
2020-05-30 22:18:06
Chu vi, diện tích HCN
Java (OpenJDK 13.0.1)
5/5
2020-05-30 22:11:36
Chu vi, diện tích HCN
Java (OpenJDK 13.0.1)
4/5
2020-05-30 22:00:36
Tổng với số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-05-30 21:55:34
Tổng với số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-05-30 21:50:42
Tổng với số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-05-30 21:43:35
Tổng với số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-05-30 21:41:49
Tổng với số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-05-30 21:36:51
Tổng với số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-05-30 21:36:29
Tổng với số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-05-30 21:35:13
Tổng với số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-05-30 21:33:38
Tổng với số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-05-30 21:33:12
Tổng với số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-05-30 21:27:16
Chữ số lớn nhất
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-05-30 21:20:07
Số Fibonaci thứ n
C/C++ (GCC 7.4.0)
7/7
2020-05-30 21:17:46
Số Fibonaci thứ n
C/C++ (GCC 7.4.0)
6/7
2020-05-30 21:15:57
Số Fibonaci thứ n
C/C++ (GCC 7.4.0)
6/7
2020-05-30 21:15:12
Số Fibonaci thứ n
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/7
2020-05-30 21:14:20
Số Fibonaci thứ n
C/C++ (GCC 7.4.0)
6/7
2020-05-30 21:13:52
Số Fibonaci thứ n
C/C++ (GCC 7.4.0)
6/7
2020-05-30 21:13:24
Số Fibonaci thứ n
C/C++ (GCC 7.4.0)
6/7
2020-05-30 21:11:39
Số Fibonaci thứ n
C/C++ (GCC 7.4.0)
6/7
2020-05-30 21:08:42
Số Fibonaci thứ n
C/C++ (GCC 7.4.0)
6/7
2020-05-30 21:08:10
Số Fibonaci thứ n
C/C++ (GCC 7.4.0)
6/7
2020-05-30 21:07:29
Số Fibonaci thứ n
C/C++ (GCC 7.4.0)
6/7
2020-05-30 21:07:00
Số Fibonaci thứ n
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/7
2020-05-30 21:06:27
Số Fibonaci thứ n
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/7
2020-05-30 20:58:54
Số Fibonaci thứ n
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/7
2020-05-30 20:57:43
Kiểm tra ma trận đối xứng
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/5
2020-05-30 20:57:05
Số Fibonaci thứ n
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/7
2020-05-30 20:48:17
Vẽ HCN Rỗng
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2020-05-30 20:47:42
Kiểm tra ma trận đối xứng
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2020-05-30 20:47:14
Kiểm tra ma trận đối xứng
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2020-05-30 20:42:31
Vẽ hình tam giác
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-05-30 20:42:17
Vẽ hình tam giác
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-05-30 20:39:07
Kiểm tra ma trận đối xứng
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2020-05-30 20:38:04
Vẽ HCN đặc
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-05-30 20:37:49
Vẽ HCN đặc
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/5
2020-05-30 20:37:31
Vẽ HCN đặc
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-05-30 20:37:07
Vẽ HCN đặc
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-05-30 20:36:48
Vẽ HCN đặc
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/5
2020-05-30 20:36:17
Vẽ HCN đặc
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-05-30 20:36:07
Vẽ HCN đặc
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-05-30 20:34:35
Lượng mưa trung bình
Pascal (FPC 3.0.4)
0/4
2020-05-30 20:33:19
Trung bình cộng của mảng
Pascal (FPC 3.0.4)
4/4
2020-05-30 20:33:05
Trung bình cộng của mảng
Pascal (FPC 3.0.4)
0/4
2020-05-30 20:32:50
Trung bình cộng của mảng
Pascal (FPC 3.0.4)
0/4
2020-05-30 20:25:10
Vị trí max trong mảng
Pascal (FPC 3.0.4)
4/4
2020-05-30 20:24:27
Vị trí max trong mảng
Pascal (FPC 3.0.4)
0/4
2020-05-30 19:24:10
Vị trí max trong mảng
Pascal (FPC 3.0.4)
1/4
2020-05-30 19:23:34
Vị trí max trong mảng
Pascal (FPC 3.0.4)
0/4
2020-05-30 14:33:46
Tính tổng 2 số
Python (3.8.1)
5/5
2020-05-30 14:33:21
Tính tổng 2 số
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-05-30 14:30:58
Hello World
Python (3.8.1)
1/1
2020-05-30 09:56:03
Bản đồ
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1