Đề bài: Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên. Sắp xếp dãy theo thứ tự tăng dần Input: gồm có 2 dòng, dòng thứ nhất là số nguyên chỉ số phần tử của dãy, dòng thứ 2 là dãy n số nguyên (n>=1), mỗi số nguyên cách nhau một dấu cách. Output: là