WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Sắp xếp dãy tăng dần

Đề bài: Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên. Sắp xếp dãy theo thứ tự tăng dần
Input: gồm có 2 dòng, dòng thứ nhất là số nguyên chỉ số phần tử của dãy, dòng thứ 2 là dãy n số nguyên (n>=1), mỗi số nguyên cách nhau một dấu cách.
Output: là một dòng ghi dãy số nguyên theo thứ tự tăng dần.
Ví dụ:

input:
5
2 5 1 10 3
output:
1 2 3 5 10

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment