Số lượng submit của website có hạn. Rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit!

Số đảo ngược

Đề bài: Nhập vào một số nguyên n (0 < n <= 10 tỷ). In ra số đảo ngược của số n.
Đầu vào: Một số n.
Đầu ra: Một số là số đảo ngược của n.

Ví dụ:

input:
123
output:
321

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

8 Comments

Add a Comment