WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Sắp xếp mảng số nguyên tăng dần

Đề bài: Viết chương trình nhập vào dãy gồm n số nguyên (mặc định nhập n nguyên dương). In ra dãy số được sắp xếp theo trật tự tăng dần.
Input: gồm có 2 dòng, dòng thứ nhất là số nguyên n (n>= 1) là số phần tử của dãy, dòng thứ 2 là dãy n số nguyên, mỗi số nguyên cách nhau một dấu cách.
Output: Dãy số nguyên được sắp xếp tăng dần, mỗi số cách nhau bởi 1 dấu cách.
Ví dụ:

input:
5
3 5 2 7 1
output:
1 2 3 5 7

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment