WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

HK2 TRUNG BÌNH CÂN NẶNG

Đề bài: Người ta muốn điều tra về cân nặng của n học sinh lớp 8 trường THCS Trần Quang Khải. Em hãy viết chương trình nhập số nguyên n (1<n <=150) là số học sinh cần điều tra và dãy gồm n số nguyên a1,a2,a3,…an (0<ai<100) là cân nặng của mỗi bạn học sinh tính theo kg (làm tròn đến hàng đơn vị). Hãy in ra màn hình cân nặng trung bình của n bạn học sinh, cân nặng nhỏ nhất và cân nặng lớn nhất cùng độ lệch của giá trị đó so với giá trị trung bình cân nặng của n học sinh đã nhập.

Đầu vào: Số nguyên n và n số nguyên

Đầu ra: Giá trị trung bình trên 1 dòng, giá trị max cùng độ lệch trên 1 dòng cách nhau một khoảng trắng, giá trị min cùng độ lệch trên 1 dòng cách nhau bằng một khoảng trắng

Ví dụ:
input:
5
60
30
52
51
40
output:
46.60
60 13.40
30 16.60

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment