Số lượng submit của website có hạn. Rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit!

Chuyên mục: Bài tập về Mảng

Ba số lớn nhất

Đề bài: Cho một mảng n số nguyên. Tìm 3 số lớn nhất trong mảng. Đầu vào: Dòng đầu tiên là số nguyên n (n>=3). Dòng thứ 2 là mảng n số nguyên, các số cách nhau bởi dấu cách. Đầu ra: Một dòng gồm 3 số lớn nhất theo thứ tự nhất, nhì, ba

Sắp xếp mảng

Đề bài: Cho một mảng n số nguyên. In ra trên 2 dòng lần lượt là mảng sắp xếp theo chiều tăng và giảm dần. Đầu vào: Dòng đầu tiên là số nguyên n. Dòng thứ 2 là mảng n số nguyên, các số cách nhau bởi dấu cách. Đầu ra: Hai dòng, dòng trên