WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Chuyên mục: Bài tập về Mảng

HK2 TRUNG BÌNH CÂN NẶNG

Đề bài: Người ta muốn điều tra về cân nặng của n học sinh lớp 8 trường THCS Trần Quang Khải. Em hãy viết chương trình nhập số nguyên n (1<n <=150) là số học sinh cần điều tra và dãy gồm n số nguyên a1,a2,a3,…an (0<ai<100) là cân nặng của mỗi bạn học sinh

Ba số lớn nhất

Đề bài: Cho một mảng n số nguyên. Tìm 3 số lớn nhất trong mảng. Đầu vào: Dòng đầu tiên là số nguyên n (n>=3). Dòng thứ 2 là mảng n số nguyên, các số cách nhau bởi dấu cách. Đầu ra: Một dòng gồm 3 số lớn nhất theo thứ tự nhất, nhì, ba

Sắp xếp mảng

Đề bài: Cho một mảng n số nguyên. In ra trên 2 dòng lần lượt là mảng sắp xếp theo chiều tăng và giảm dần. Đầu vào: Dòng đầu tiên là số nguyên n. Dòng thứ 2 là mảng n số nguyên, các số cách nhau bởi dấu cách. Đầu ra: Hai dòng, dòng trên